อังกฤษปิดเทอม

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมดีๆ และความสุขแก่น้องๆ หนูๆ พบปะเพื่อนใหม่ๆ

English Booster Camp

หลักสูตรภาษาอังกฤษปิดเทอม

   หลักสูตรสำหรับช่วงปิดเทอมเพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกทักษะ (พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน) โดยเน้นการเรียนผ่านหลากหลายกิจกรรม Hands-on และ Minds-on ที่ให้ทั้งความรู้ และประสบการณ์การเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

Intake

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม English Booster Camp ทั้งหมด 4 รอบ โดยรอบที่ 1 และ รอบที่ 3 สำหรับช่วงปิดเทอมนักเรียนอินเตอร์ รอบที่ 2 และรอบที่ 4 สำหรับช่วงปิดเทอมโรงเรียนไทย โดยผู้ปกครองสามารถให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมตัวเลือกใดก็ได้

รอบที 1 – International Students : มกราคม- กุมภาพันธ์
รอบที่ 2 – Thai Students : มีนาคม
รอบที่ 3 – International Students : กรกฎาคม-สิงหาคม
รอบที่ 4 – Thai Students : ตุลาคม

Daily Camp Schedule

นักเรียนไทย