สอนนอกสถานที่

Delivery English by NES : รับจัดส่งครูสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่หรือหน่วยงานของคุณ

บริการจัดส่งอาจารย์ออกนอกสถานที่ ทุกภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ฯลฯ ตามโรงเรียน หรือหน่วยงานสำนักงานออฟฟิศต่าง ๆ

NES Educational Group (“NES”) เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับอนุญาตหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีประสบการณ์การจัดสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ให้กับโรงเรียน  องค์กรของรัฐและองค์กรเอกชน  สำหรับพนักงานทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการสอนพิเศษและติวข้อสอบให้กับนักเรียน นักศึกษาตามบ้าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

1.1 ) ภาษาอังกฤษคุณหนูอนุบาล : Kindergarten Course (KC)

สำหรับเด็กอนุบาล  พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อปรับให้เกิดความคุ้นเคยกับการพูด  ฟังภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา  เน้นความสนุกสนานด้วยบทเรียนทางกิจกรรม/ เกมส์/ นิทาน  และศิลปะ

1.2 ) ฟัง-พูดอ่านเขียน  รุ่นเยาว์: General English for Young Learners (GL)

สอนทักษะทั้ง 4 ของภาษาอังกฤษ  คือ  ฟัง พูด  อ่าน  เขียน  โดยอาจารย์เจ้าของภาษา  เพื่อสร้างความคุ้นเคย,  ไม่กลัวฝรั่ง

สามารถเข้าใจคำถามและโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ  เพิ่มคำศัพท์  สนุกกับกิจกรรมปฐมวัย

1.3 ) ภาษาอังกฤษขั้นบันได: English Ladder Program (LD)

เน้นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชา  ได้แก่  พูดจาภาษาอังกฤษขั้นบันได  เน้นทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษขั้นบันได  เน้นไวยกรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก  และเพิ่มคำศัพท์  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเขียน  และการอ่าน

1.4 ) ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรอินเตอร์: English for International Student

เน้นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสอดคล้องกับวิชาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระดับประถมศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการทั้ง 4 ทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  และเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในวิชาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเรียน  อาทิเช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ฯลฯ

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

2.1 ) สนทนาทั่วไปสำหรับวัยรุ่น : English Conversation for Teens (EFT)

พัฒนาทักษะทั้ง 4 (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ไปพร้อมกัน  ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา มีกิจกรรม  แบบฝึกหัด  และกิจกรรมเยี่ยมชมนอกสถานที่รวมทั้งการจำลองการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ   เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

Listening ส่งเสริมทักษะการฟัง  การเขียนจากซีดีหรือสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ   โดยเจ้าของภาษา
Speaking ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสพูดคุย  แทรกกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์เพื่อพัฒนาความกล้าแสดงออก
Reading/ Pronunciation ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างดีถูกต้องทั้งการเน้นเสียงและทำนอง
Grammar/ Vocabulary ส่งเสริมให้นักเรียนจดจำศัพท์ที่เรียนมานำมาใช้ในการพูด  และนำหลักไวยากรณ์มาใช้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้อย่างถูกต้อง

2.2 )  ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรอินเตอร์: English Preparation for High School Program

เน้นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับผู้ต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าสู่ระบบมัธยมศึกษาในระบบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และต้องการเพิ่มความมั่นใจในชั้นเรียน ทั้งในด้านของการใช้ภาษาอังกฤษ  รวมถึงความพร้อมในด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิเช่น วรรณคดี คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์ ฯลฯ

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

3.1 ) ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับพื้นฐาน:  Foundation Study (FS)

เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก  หรือไม่เคยมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

3.2 ) ภาษาอังกฤษทั่วไป (ฟัง พูด อ่าน เขียน):  General English (GE)

เหมาะสำหรับนักศึกษามหาลัย  หรือวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  เรียนกับอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา

3.3 ) พูดจาภาษาอังกฤษ: Practical English Conversation (PE)

เหมาะสำหรับนักศึกษามหาลัย  หรือวัยทำงานที่เน้น  หรือต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะการพูด  และการฟัง เพื่อโต้ตอบการสนทนาในชีวิตประจำวันเท่านั้น  จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

3.4 ) ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน: English in Company (EIC)

เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียนวัยทำงาน  หรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์กร  เช่นการเขียนอีเมล์ธุรกิจ  การพูดในที่ประชุม  หรือการสื่อสารในที่ทำงาน ฯลฯ  โดยเฉพาะ

3.5 ) ภาษาอังกฤษวิชาการในงานต้อนรับบริการ:  English for Hospitality (EFH)

เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียน  หรือพนักงานในองค์กรที่ต้องทำงานในส่วนการบริการ ทุกชนิด  โดยมีการจัดการเรียนการสอน  โดยจำลองสถานการณ์จริงในการสื่อสารทางด้านบริการ  เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานด้านบริการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ  และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

3.6 ) ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ – พยาบาล:  English in Medicine (EIM)

เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียน  หรือเจ้าหน้าที่ในสถานบริการพยาบาล  หรือเภสัชที่ต้องการอธิบายให้ข้อมูลทางการแพทย์  และมีความจำเป็นทีจะต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทาง

3.7 ) โครงสร้างศัพท์ + ไวยกรณ์ ระดับต้น/ กลาง/ สูง:  Professor Grammar (PG)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ อาทิเช่น TOEIC/ IELTS/ TOEFL  หรือข้อสอบอื่น ๆ ตามจุดประสงค์การวัดระดับภาษาอังกฤษขององค์กร

3.8 ) ภาษาอังกฤษวิชาการ:  Academic English Program

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ อาทิเช่น TOEIC/ IELTS/ TOEFL  หรือข้อสอบอื่น ๆ ตามจุดประสงค์การวัดระดับภาษาอังกฤษขององค์กร

ข) งานด้านการปฏิบัติการ

1. การจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

NES บริการจัดวัดสอบระดับให้กับผู้เรียนในคาบเรียนแรก  และจัดการสอบเพื่อเป็นตัวประเมินพัฒนาการภาษาอังกฤษของผู้เรียน

2. การจัดทำแบบประเมินผลผู้เรียน

NES จัดทำสมุดแบบประเมินผลผู้เรียน เพื่อให้อาจารย์สามารถแนะนำเพิ่มเติม  พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการทางด้านภาษาของผู้เรียนทุกการเรียนเป็นรายบุคคล

ค) ขั้นตอนการจัดเรียนการสอนนอกสถานที่

ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่มีดังนี้ :

  สัปดาห์ที่
1 2 3 4
1. องค์กรของท่านพิจารณาเลือกสถาบันจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่        
2. องค์กรของท่านส่งใบตอบรับและกรอกรายละเอียดตามฟอร์มแนบให้ NES        
3. องค์กรของท่านชำระค่าบริการการจัดการเรียนการสอนให้ NES        
4. NES ส่งอาจารย์ไปยังองค์ของท่านตามวัตถุประสงค์การเรียนและความต้องการตามรายละเอียดที่ได้กรอกไว้        

NES  สามารถให้คำแนะนำด้านการจัดหลักสูตรและเลือกจำนวนชั่วโมงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของท่านได้  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการจัดการสอนภาษานอกสถานที่ให้กับองค์กรหลากหลายภาคส่วนทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น  ธนาคาร  โรงแรม  สถานศึกษา องค์กรรัฐและบริษัทห้างร้านเอกชนต่าง ๆ ภาษาที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  อาทิเช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  ภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ และภาษาอื่น ๆ

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ คือ
1. สะดวก : NES มีหลักสูตรเตรียมพร้อม และมีหลายระดับให้ท่านเลือก หรือองค์กรของท่านสามารถจัดทำหลักสูตรพิเศษที่เหมาะสำหรับความต้องการขององค์กรของท่าน และให้ NES เป็นผู้วางแผนคอร์สเรียนให้เหมาะสม
2. คุณภาพ : NES มีคณะทีมอาจารย์ต่างชาติ และอาจารย์ไทยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสอนโดยตรง
3. ประเมิน : NES บริการจัดสอบ Pre-test และ Post-test ให้เป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถประเมินผลพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในอนาคต
4. ยืดยุ่น : NES เป็นผู้จัดตารางการสอนให้สอดคล้องกับตารางขององค์กรของท่านที่แจ้งมา
5. การเรียนภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในตลาดปัจจุบัน และเหมาะสมที่จะเป็นสวัสดิการให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร

ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน :

  • NES มีหลายสาขา และยังเป็นธุรกิจแฟรนไชน์ ดังนั้น NES จึงมีความเพียบพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การศึกษา คณะทีมอาจารย์ และหลักสูตร เรามีความรู้และความเข้าใจในระบบการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
  • จัดส่งทีมคุณครูต่างชาติให้กับโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งในเชียงใหม่ เช่น โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ฯลฯ
  • จัดส่งทีมคุณครูต่างชาติให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรสำนักงานหลายแห่งในเชียงใหม่
  • NES มีแผนกศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนั้นเรามีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับภาษาที่สองของระบบทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
  • NES จัด Summer Camp ให้กับคณะเด็กจีนที่มาท่องเที่ยว และเรียนภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่ระยะสั้น